Publications

Single-neuron representation of learned complex sounds in the auditory cortex

Authors: Meng Wang, Xiang Liao, Ruijie Li, Shanshan Liang, Ran Ding, Jingcheng Li, Jianxiong Zhang, Wenjing He, Ke Liu, Junxia Pan, Zhikai Zhao, Tong Li, Kuan Zhang, Xingyi Li, Jing Lyu, Zhenqiao Zhou, Zsuzsanna Varga, Yuanyuan Mi, Yi Zhou, Junan Yan, Shaoqun Zeng, Jian K. Liu, Arthur Konnerth, Israel Nelken, Hongbo Jia & Xiaowei Chen
Year of publication: 2020
Journal: Nature Communications 11 (1), 1-14

Link to publication:

Labs:

“Working memory”