• Livia de Hoz
  Postdoc
 • Nevo Taaseh
  Ph.D.
 • Odelia Shayevitz
  M.Sc.
 • Liora Las (Ahdut)
  Ph.D.
 • Omer Bar-Yosef
  M.D Ph.D.
 • Nachum Ulanovsky
  Ph.D.
 • Gal Chechik
  Ph.D.
 • Alon Fishbach
  Postdoc
 • Sygal Amitay
  Ph.D.
 • Shahar Mendelson
  Ph.D.
 • Yaron Rotman
  M.Sc
 • Jonathan Rubin
  Ph.D.
 • Leila Khouri
  Postdoc 
 • Roi Kliper
  Ph.D.
 • Yael Bitterman
  Ph.D.
 • Itai Hershenhoren
  Ph.D.
 • Dana Barniv
  Ph.D.
 • Amit Yaron
  Ph.D.