Education

Seventeenth Year

 • Shahar Barbash
  Advisor: Prof. Hermona Sorek
 • Ran Darshan
  Advisor: Prof. David Hansel
 • Eyal Gal
  Advisor: Prof. Amir Globerson
 • Dmitri Hanukaev
  Advisor: Prof. Daphna Weinshall
 • Eva Kelman
  Advisors: Prof. Ari Rapoport and Prof. Merav Ahissar
 • Roi Livni
  Advisor: Dr. Amir Globerson
 • Hanan Shteingart
  Advisor: Yonatan Loewenstein
 • Yoav Tal
  Advisor: Prof. Idan Segev
Tags: