Tenders

מכרזים לביצוע עבודות הקמה של מרכז
אדמונד ולילי ספרא, בניין סוזן וצ'רלס גודמן
למדעי המוח, קריית אדמונד י' ספרא

תאריך אחרון להגשת ההצעות הוא - 7/4/2014 בשעה 12:00
פרטי המכרזים המלאים מתפרסמים באתר
http://tenders.huji.ac.il

תיקונים ושינויים ככל שיהיו בתנאי המכרזים, לרבות כל שינוי בתאריך
האחרון להגשת ההצעות, יפורסמו באתר האינטרנט הנ"ל בלבד

Tags: