ELSC Media

The relation between perception, memory and learning disabilities

 

הקשר שבין תפיסה, זכרון ולקויות למידה
פרופ' מירב אחישר, האוניברסיטה העברית בירושלים
09/01/2011
למידע נוסף על ההרצאה:
מתוך סדרת הרצאות מדוע תשע"א
סדרת הרצאות בין-תחומית לקהל הרחב בה טובי אנשי האקדמיה חולקים את מחקריהם החדשניים עם הקהל שוחר הדעת.
סדרת ההרצאות מאורגנת על ידי הרשות לקהילה ונוער
הסרט הופק על ידי המרכז האוניברסיטאי למולטימדיה
תקציר ההרצאה:
באופן היסטורי עסק המחקר הקוגניטיבי בשאלות של תפישה, זיכרון ושפה באופן נפרד, בהשערה שכל אחת מיכולות אלה מעובדת באופן עצמאי. כך גם קשיי קריאה, הנוטים להתבטא בצרוף לקשיים בהתפתחות תקנית של יכולות שפתיות, נתפשו כקשורות באופן ייחודי לבעיה ב"מודול" הלשוני. בשנים האחרונות מצטברים ממצאים המציעים שהמוח אינו מתפקד באופן מודולארי וחשוב להבין כיצד מתבצע ה"תזמור" בין היכולות השונות.
בהרצאה אציג ממצאים ממעבדתי הן מאנשים עם לקויות למידה והן מהאוכלוסייה הכללית, המציעים פרשנות אינטגרטיבית. אציג את "תיאורית העוגן" המתבססת על ממצאים אלה וגורסת שהתפקודים התפיסתיים והלשוניים משודרגים בעזרת למידה אוטומטית מהירה של ההקשר שבו אנו נמצאים. הקשר זה משמש "עוגן" ליצירת השערות לא מודעות לסוג הגירויים שסביר שיוצגו ומזרז את עיבודם. 
השימוש האוטומטי בהקשר לקוי אצל חלק גדול מלקויי הלמידה ומקשה על ביצועים אוטומטיים של קריאה ומטלות אחרות.

 

See video
Tags: