ELSC Media

Cinema and Brain 2015: Prof. Naftali Tishby

הרצאה במסגרת שבוע קולנוע ומוח החמישי שהתקיים בסינמטק ירושלים.

פרופ' נפתלי תשבי – האוניברסיטה העברית - שבירת הצופן העצבי - אלן טיורינג והבנתנו את המוח האנושי

Prof. Naftali Tishby – The Hebrew University – Breaking the Neural Code - Alan Turing and our Understanding of Our Brain


מחקר המודרני של המוח, הכולל את מרכיבי ״החישוביות העצבית״,  מבוסס במידה רבה על החזון של טיורינג שבא לידי ביטוי בשתי מהפכות גדולות במאה העשרים: מהפכת המיחשוב וחלום הבינה המלאכותית.  טיורינג התווה וביסס מתמטית את מושגי החישוב האוניברסאלי והמחשב שקשה לתאר את חיינו כיום בלעדיהם.  מושגים אלו וההשערה שכל חישוב בטבע שקול בסופו של דבר למודל החישוב של טיורינג (״מכונת טיורינג״) נמצאים ביסוד התקווה שניתן להבין את כל פעולות המוח שלנו כפעולות חישוב. טיורינג הניח בעבודתו את היסודות להבנה עמוקה של הבינה הטבעית ולתקווה לחקות אותה בעזרת מכונות - הבינה המלאכותית.
לאחר ההרצאה הוקרן הסרט:
משחקי החיקוי (בריטניה/ארה"ב 2014)

The Imitation Game (UK/USA 2014)
7/3/2015

See video
Tags: