Education

מבנה תוכנית הלימודים - דוקטורט במדעי המוח

מבנה הלימודים

התכנית מאפשרת לתלמידים בעלי רקע שונה להשלים את ידיעותיהם בתחומים שלא למדו, להרחיב את ידיעותיהם בנושאים החיוניים למדען המתעניין בתהליכי חישוב ועיבוד מידע במערכות העצבים. התכנית גם כוללת מפגש עם חוקרים מתחום זה בארץ ובעולם, כמו גם עם התעשייה בארץ הקשורה לנושאי העניין של התכנית.

תלמידים בעלי תואר בוגר יעמדו לאחר 3 סמסטרים בבחינת סינון אשר תקבע את התאמתם להמשיך במסלול ישיר לדוקטורט. לכל תלמיד מתלמידי המסלול תורכב תכנית השלמות אישית וקורסי רשות, זאת בנוסף לקורסי החובה הייעודיים למסלול. מלגות מחיה יוענקו לתלמידים מצטיינים החל מהשנה הראשונה עפ"י החלטות הנהלת התכנית ותקנות האוניברסיטה. 

התכנית כוללת שלוש מסגרות לימוד:

א. קורסי השלמה שיקבעו עם ראש המסלול לפני תחילת הלימודים.
ב. קורסי חובה – כל תלמידי המסלול חייבים לסיים קורסים אלה תוך חמישה סמסטרים.
ג. קורסי בחירה מתקדמים. 

תכנית הלימודים פרוסה על פני הסמסטרים כך שתלמיד יוכל להשלים את לימודיו לקראת בחינת הסינון  במשך 4 הסמסטרים הראשונים של לימודיו בתכנית. 

[1] קורסי השלמה נוספים התיאום עם ראש התכנית.
[2] חובה לתלמידים שמשתמשים בחיות מעבדה לצרכי מחקר.

כנס תלמידים שנתי

אחת לשנה, למשך שלושה ימים, מתכנסים כל תלמידי המסלול (כ-60 במספר) ומוריו לכנס (בדרך כלל בבית ההארחה של קיבוץ עין גדי) בו מציגים התלמידים המתקדמים את עבודת המחקר שלהם. זו הזדמנות לפגוש תלמידים מכל שלבי הלימוד במסלול ולהכיר את המגוון הרחב של עבודות המחקר הנעשות במסגרת המסלול. לכנס זה מוזמן חוקר בעל שם עולמי לשאת הרצאה בתחומו. 


תכנית חלופי סטודנטים עם מכוני מחקר באירופה ובארה"ב

תלמידי המסלול בירושלים יוכלו להגיש תכנית מחקר ולבצע אותה במוסד מחקר בחו"ל בתנאים הבאים:

1. התלמיד יעמוד בכל דרישות המסלול כפי שמפורטות במסמך זה.
2. התלמיד יגיש תכנית מחקר בהנחיה משותפת של המנחה בחו"ל ומנחה באוניברסיטה העברית.
3. התלמיד יעמוד בכל דרישות הרשות לתלמידי מחקר.

כיום קיימים ההסכמים הבאים:

1. .הסכם חילופי סטודנטים עם מכון המחקר California Institute of Technology - Caltech:
הסכם המאפשר לסטודנטים המעוניינים לשהות עד סמסטר בCaltech- ולהשתלב במעבדות מחקר שם. הקורסים שיילמד במכון זה יחשבו כקורסי רשות אצלנו.
2. הסכם חילופי סטודנטים עם מרכז ברנשטיין לחישוביות עצבית (BCCN) ב- Freiburg (גרמניה) המאפשר שהות קצרה (10 ימים עד שלושה חדשים) או שהות ארוכה (שנת לימודים שלמה ומעלה).
3. הסכם חילופי סטודנטים עם אוניברסיטת Columbia. הקורסים שיילמד במכון זה יחשבו כקורסי רשות אצלנו. 

מימון תכניות אלה נתון לבחינה מחדש בכל שנת לימודים, ולכן יש לבדוק תחילה זמינות מימון! 

 

קורסים בינלאומיים ב"חישוביות עצבית"

בנוסף לכנסים רבים בנושא זה, מתקיימים באירופה ובארה"ב קורסים מרוכזים, בני חודש בדרך כלל, ב"חישוביות עצבית". מדי שנה מתקבלים מספר תלמידים מתקדמים מהמסלול באוניברסיטה העברית לקורסים מעולים אלה. המסלול מעודד ותומך בהשתתפות זו. (לדוגמא ראה אתרי קורסי קיץ בארה"ב ביפן ובאירופה בדף הבית של ELSC).

הפסקת לימודים במסלול

תלמיד שיחליט במהלך לימודיו במסלול הישיר לתואר דוקטור להפסיק את לימודיו במסלול, יוכל לעבור ללימודים לקראת התואר "מוסמך" באחד מן החוגים הקיימים. במקרה זה יהיה על התלמיד לעמוד בתנאי הקבלה ולמלא את הדרישות של החוג בו יבחר ללמוד לתואר "מוסמך". 

למידע על תהליך הרישום והקבלה לתוכנית הלימודים במדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע

Tags: